disclaimer

Wettelijke tekst – disclaimer

 

Surfers die de site bezoeken, verklaren zich akkoord met de bepalingen van het onderstaand wettelijk bericht.

 Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen in het bijzonder aan onze leden en meer algemeen aan alle liefhebbers van het merk Vespa.
Alhoewel wij ons inspannen om informatie te verschaffen waarvan wij denken dat die actueel en juist is, garanderen wij niet dat al die informatie adequaat, juist, volledig en up-to-date is, noch dat de site alomvattend is.

Wij kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie. Vespa Club Belgie geeft geen garantie met betrekking tot de aard en inhoud van de informatie, advertenties, producten, adviezen van technische aard of anderszins op haar site en op websites waarnaar verwezen wordt en wijst hierbij dan ook alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, af.

Het copyright van deze site behoort tot onze eigendom maar de website is gratis toegankelijk voor het publiek.
U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze regels gesteld worden.  Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden op elk moment en eenzijdig wijzigen.
U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van ons.  De teksten, logo’s, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.  Wilt u ze reproduceren of mededelen aan derden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U heeft bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden in familiekring.
Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.

Aanbrengen van een hyperlink naar deze website

 

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van onze website.  De webpagina waar de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het url-adres van de Vespa club Meeuwen-website moet duidelijk zichtbaar zijn.  Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van onzentwege. U kunt uw verzoek sturen naar de webmaster van deze website.

Links naar websites beheerd door derden

 

Deze website bevat links naar websites die beheerd worden door derden.  Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. Wij controleren deze websites en de informatie die zich erop bevindt, niet. Wij kunnen derhalve niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites.  Een link houdt niet noodzakelijk in dat wij en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat wij de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

Vespa Club Meeuwen is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van verwijzingen naar andere sites of bronnen. De gegevens op deze site kunnen zonder waarschuwing worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

 

De informatie op deze website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Wij streven ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Storingen, onderbrekingen of fouten in de elekronische toelevering van via de website gevraagde diensten of producten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoeker van de site

 voor zover wij naar aanleiding van een bezoek door een gebruiker van haar website persoonsgegevens van deze laatste verzamelt, zal zij dit doen mits respect van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995.
Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u onsuitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden.  Op geen enkele wijze zullen deze gegevens door ons doorgegeven worden aan andere organisaties of bedrijven, ook al werken wij hiermee samen, tenzij u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming gegeven heeft. U heeft het recht de gegevens die wij over u geregistreerd heeft, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren. Bovendien kunt u op elk moment vragen dat uw persoonsgegevens uit ons bestand verwijderd worden. U kunt zich daarvoor steeds wenden tot de webmaster van de website.
Juridische onafhankelijkheid De vzw Vespa club Meeuwen is juridisch volledig onafhankelijk van Piaggio of enige Piaggio-dealer of garage.

Evenementen buiten de club

 

Vespa Club Meeuwen krijgt regelmatig aanvragen voor trouwfeesten, jubilees, reclamecampagnes, etc.
Als club gaan wij hier NIET op in, maar we kunnen de aanvrager wel helpen door de vraag bekend te maken onder de leden die dan ter individuele titel het initiatief kunnen nemen.

Afspraken in het algemeen en over een eventuele vergoeding zijn dan onderling te maken en verlopen buiten de club. Er wordt nog duidelijk meegegeven dat deze activiteiten GEEN clubevenementen zijn en als dusdanig niet verzekerd zijn door de club.

Identificatiegegevens

 

Copyrightinformatie

 

Copyright © 2015 Vespa club Meeuwen Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.