reglement

 

Huishoudelijk Reglement Vespaclub Meeuwen

Door lid te worden gaat men akkoord met het huishoudelijk reglement en ontlasten alle leden en kandidaat-leden het bestuur van Vespaclub Meeuwen van alle verantwoordelijkheid in geval van ongeval of schade veroorzaakt door, tijdens of na een clubactiviteit.

 

Art. 1  Feitelijke vereniging

De vereniging Vespaclub Meeuwen (VADG) is een feitelijke vereniging, opgericht voor onbepaalde duur. Het doel van de vereniging is om personen samen te brengen met dezelfde interesses, nl.: een passie voor Vespa’ s. Deze passie komt tot uiting gedurende georganiseerde activiteiten. Het vermogen van de vereniging moet worden aangewend voor dit doel. Zowel de Feitelijke Vereniging als haar leden beogen rechtstreeks noch onrechtstreeks enig winstoogmerk of vermogensvoordeel. De leden en hun eventuele rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, hebben geen recht op een aandeel in de behaalde winsten en kunnen geen opbrengsten halen uit de vereniging waardoor zij zich individueel verrijken. Bij uittreding, uitsluiting of overlijden kunnen zij nooit teruggave of vergoeding vorderen voor gestorte bijdragen of gedane inbrengingen.

 

Art. 2  Lidmaatschap

Men moet voldoen aan volgende voorwaarden om lid te kunnen worden van Vespaclub Meeuwen:

Fase 1 „

 • In het bezit zijn van een motorvoertuig van het type “Vespa”, zowel handgeschakeld als automatisch. Vespa club Meeuwen staat ook diverse scooters toe zoals LML en Lambretta. Deze moeten minimum 125 cc zijn (geen 50 cc toegestaan).
 • Kinderen tot en met 16 jaar zijn gratis lid.
 • In regel zijn met de wettelijke bepalingen en regelgevingen betreffende motor- of bromfietsen. Hieronder vallen: het rijbewijs, het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest en de verzekering (groene kaart).
 • Het respecteren van de verkeerswetgeving met in het bijzonder:
  1. Het stoppen voor rode verkeerslichten tijdens een rondrit, ook al splitst de groep zich hierdoor op.
  2. Het dragen van een gekeurde helm door bestuurder en passagier.
  3. Het opvolgen van de instructies van de begeleiders/wegkapiteins.
  4. Het ten allen tijde blijven rijden achter de wegkapitein die voorop rijdt.
  5. Altijd vertrekken met volle tank .
  6. Kinderen met een leeftijd onder de 8 jaar verplicht in een moto-kinderstoel .

Fase 2

 • Het inschrijvingsformulier (te vinden op onze website/rubriek "Lid worden" moet correct en volledig ingevuld worden. Door het feit dat het
  verstuurd wordt naar de club, verklaart het kandidaat lid zich akkoord met alle reglementering opgelegd door Vespaclub Meeuwen.
 • Het jaarlijks lidgeld kan gestort worden op rekeningnummer IBAN:  BE87 9731 2495 1794  BIC:  ARSPBE22    met vermelding van "uw naam" en “lidgeld¨ of contant bij de eerste rit aan een van de bestuursleden.
 • Het te betalen lidgeld kan jaarlijks herzien worden.
 • Het lidgeld loopt per kalenderjaar (01/01 tot 31/12).
 • Vanaf 1 november zijn de inschrijvingen open voor het volgend kalenderjaar. Wie na de eerste rit zijn lidmaatschap niet heeft verlengd, wordt uit de ledenlijst geschrapt.

 

Fase 3

 • Kort na de inschrijving ontvang je de clubsticker alsmede de sticker van Vespaclub België.
 • Je gegevens worden opgenomen in de ledenlijst. Iedereen wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten via het opgegeven e-mailadres of GSM-nummer.

Art. 3  Uitsluiting

Het bestuur van Vespaclub Meeuwen behoudt zich het voorrecht om een aanvraag tot lidmaatschap te weigeren.

Bij wangedrag of het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan het bestuur beslissen een lid met onmiddellijke ingang uit te sluiten, zonder terugbetaling van het lidgeld. Het uitgesloten lid zal geen club info meer ontvangen en is niet meer welkom op de activiteiten georganiseerd door Vespaclub Meeuwen .

 

Art. 4  Naleven van de opgegeven uren

Alle ritten vertrekken stipt op de aangegeven tijdstippen.

Er wordt niet gewacht op een (bestuurs)lid die te laat op de afgesproken plaats is.

 

Art. 5  Aansprakelijkheid

Vespaclub Meeuwen kan als feitelijke vereniging niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal, schade aan derden, ongevallen van zijn leden. Elk lid is zelf persoonlijk burgerlijk aansprakelijk in deze gevallen en dient dus ook in orde te zijn met zijn verzekering.

 

Art. 6 – Panne

Bij panne of pech zorgt ieder lid voor zijn eigen Vespa. Indien de Vespa weggeslepen moet worden, gaat de groep verder met de rit.

 

Art. 7  Beeldmateriaal

Elk ingeschreven lid geeft de toestemming aan Vespaclub Meeuwen om beeldmateriaal vastgelegd op de activiteiten te gebruiken voor promotionele doeleinden. Op vraag van een lid kan het materiaal waar hij/zij op te zien is, zonder terugwerkende kracht (bv. in het geval van drukwerk) verwijderd worden.

 

Wij verwelkomen u graag bij Vespaclub Meeuwen .

- Voorzitter : Maggen Noel

- Secretaris : Op De Beeck Marc

- Penningmeester : Geusens Linda

- Bestuurlid : Housen Monique